Hur man blir en bra produktionsledare

27-12-2022

1、 Skäl som produktionsledare bör förstå


Produktionschefen är ledaren inom verkstadsproduktionen, den direkta befälhavaren och organisatören av företagets produktionsledning, och den direkta ansvarig för produktionsledningen. I det faktiska arbetet är produktionsledaren inte bara organisatorisk ledare för produktproduktionen, utan också den direkta producenten.

fish feed machine

Produktionsledning avser olika ledningsaktiviteter som måste utföras väl för att kunna slutföra produktionsuppgifter. Produktionsledare bör ge full spel åt det subjektiva initiativet och produktionsentusiasmen hos all personal, förena sig och samarbeta, på ett rimligt sätt organisera mänskliga och materiella resurser och utnyttja alla aspekter av information fullt ut, så att produktionen i sektionen kan genomföras jämnt och effektivt, med effekten av 1+1>2, och slutligen uppnå kvalitet, kvantitet, tid och säkerhet för produktionsplanens indikatorer som utfärdats av den överordnade.


Produktionsledare bör själva ha tre förmågor"att vara man, göra saker och leda". För att vara en man måste de ha god karaktär och moraliskt uppförande, så att de kan övertyga människor, smitta anställda och övertyga anställda; Arbeta med hög ansvarskänsla och ett bra bemötande att ansvara för arbetet. Samtidigt spela en ledande roll i arbetet och vara skicklig i alla aspekter av produktionen i detta avsnitt; För att vara ledare, stärka ledningen av denna sektion helt och hållet, mobilisera de anställdas passion till fullo och få sektionens arbete att utföras på ett ordnat sätt.


2、 Vad produktionschefen ska göra


Produktionschefen är den direkta arrangören av produktionen och arbetaren för produktionen, så produktionsledaren är inte bara ryggraden i produktionstekniken utan också produktionschefen. Därför är det mycket viktigt för produktionsledaren att vara noggrann i denna position. Arbetet som produktionsledaren ska göra inkluderar följande aspekter:


1. Personalledning


Produktionsledare bör stärka medarbetarnas ansvarskänsla och etablera deras känsla av heder och skam. Vi bör ta ansvar för produktkvalitet som stolthet, och inte ansvara för produktkvalitet som skam. På grund av vårt bristande ansvar kommer defekta produkter och okvalificerade produkter att produceras, vilket kommer att skada företaget och deras egna intressen. För att överdriva, detta är ett brott.


2. Utrustningshantering


Det är inte den bästa utrustningen som kan producera de bästa produkterna. Tvärtom måste bra produkter produceras med bra utrustning. Om den bästa utrustningen inte underhålls blir det en hög med skrot en dag. Även om utrustningens prestanda är olika, är underhållet och servicen alltid desamma. God drift av utrustningen är garantin för att ta fram kvalificerade produkter, men också garantin för att produktionsplanen slutförs i tid.

fish feed production line

3. Materialhantering


Produktionschefen ska stärka hanteringen av råvaror och hjälpmaterial i verkstaden, säkerställa produktkvalitet från källan, minska onödigt avfall, eliminera kvalitetsrisker och stärka kontrollen i produktionsprocessen för att minska produktionskostnaderna.


4. Produktionsprocessledning


Produktionschefen ska rimligen ordna maskinproduktionsplanen, definiera kraven på produktionsprocessbladet och sätta i massproduktion först efter att kartong, kartonghalvfabrikat och färdiga produkters utseende och fysiska egenskaper har inspekterats, felsökt och testats för att vara kvalificerad. Problem i produktionsprocessen ska hittas och lösas i tid.


5. Ledning av produktionsplats


Produktionsplatsen är en normal produktionsplats. Huruvida miljön är ren och välordnad kommer direkt att påverka den ordnade produktionen. Följ 6S-kraven för platsledning och stärk platshanteringen på ett omfattande sätt.


6. Hjälpa den överordnade att utföra arbete


Produktionsledaren bör i rätt tid och korrekt återspegla den faktiska situationen för arbetet till den överordnade, lägga fram rimliga förslag och vara en god rådgivare till den överordnade ledaren. Arbetet ska inte bara stanna i den normala personalfördelningen och produktionsplaneringen, utan också ge full utspel till rollen som en brygga mellan det föregående och det följande.


3、 Ansvar för produktionsledare


Produktionsledarna bör inte bara utöva sina rättigheter och skyldigheter, utan även ta på sig motsvarande ansvar vid förstärkning av ledningen av sektionen, främst innefattande följande aspekter.


1. Säkerställa och förbättra produktkvaliteten: kvalitet är livsnerven för ett företag, och kvaliteten på produkterna är direkt relaterad till företagets överlevnad. Det är ett ofrånkomligt ansvar att säkerställa kvaliteten på produkterna. Samtidigt är det nödvändigt att leda anställda att studera produktionsteknik och göra oförtröttliga ansträngningar för att producera högkvalitativa produkter i tid, med kvalitet och kvantitet.


2. Förbättra produktionseffektiviteten: genom kontinuerlig innovation och utgrävning av anställdas entusiasm för produktion, förbättra driftmetoder och ledningsprocesser, förbättra utrustningsutnyttjandet och förbättra produktionseffektiviteten.


3. Minska produktionskostnaderna: minska produktionskostnaderna, inklusive besparing av råvaror och energi, kontroll av restprodukter i produktionsprocessen, stärka underhåll och reparation av utrustning, minska kostnaderna för underhåll av utrustning, minska arbetskostnaderna, etc.


4. Ansvara för säkerhetsproduktion: Säkerhetsproduktion inkluderar personlig säkerhet och utrustningssäkerhet. Med säkerhet finns det inte nödvändigtvis allt, men utan säkerhet finns det ingenting. Säkerhetsproduktionen måste följa policyn för säkerhetsproduktionsledning"säkerhet först, förebyggande först"för att förebygga industriolyckor och större säkerhetsolyckor.


4、 Hur ska produktionsledare utföra sitt arbete


Efter att ha definierat sitt eget arbetsinnehåll och sitt eget ansvar bör produktionsledare göra sitt arbete i följande aspekter för att spela en roll i produktionsledning


1. Först och främst bör du tydligt känna till din position och roll inom produktionsledning, rensa ditt arbetsansvar, veta vad du bör göra och vilket ansvar du bör ta. Endast på detta sätt kan du ge full spel åt din tillämpliga roll och vara en produktionsledare med praktiskt värde.


2. Vi bör ha en stark känsla av ansvar för vårt arbete. Endast genom att ta ansvar för vårt arbete kan vi göra vårt arbete bra och korrekt. Samtidigt ska vi vara modiga att ta ansvar i vårt arbete och ständigt förbättra vår arbetsförmåga och kvalitet.


3. På produktionsplatsen ska vi vara duktiga på att hitta problem, hantera och lösa problem i tid, sammanfatta och analysera problem samt rapportera större kvalitets-, säkerhets- och andra problem till de överordnade ledarna i tid så att de kan hanteras och lösas i tid.


4. I förvaltningen av detta avsnitt bör tydliga arbetsmål och planer formuleras. Tydliga mål är en viktig och minimiförutsättning. För att nå målen behöver detaljerade arbetsplaner utformas. Planerna ska vara aktuella och innovativa och kan även delas upp i kortsiktiga planer och långsiktiga planer.

dog food machine

5. Vi bör vara uppmärksamma på de anställdas arbete och liv, förstå deras tankar i tid, vägleda dem i rätt tid, bry oss om deras liv, inspirera och vägleda dem att göra ett bra jobb.


5、 Hur presterar produktionscheferna


1. Förbättring av produktkvalitet;


2. Förbättring av produktionseffektivitet;


3. Minska andelen defekta produkter och effektivt kontrollera produktionskostnaden;


4. Håll en bra produktionsplats för att göra produktionen ordnad;


5. Säkerhet produktionsledning.


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy